TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ 10.04.2018

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ 10.04.2018

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda özellikleri belirtilen 14 Adet Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile İhale edilerek Kiraya verilecektir.

Sıra No

Mahallesi

Cinsi

Adres

Ada - Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Batı istasyon

Dükkan

Demirciler Cd.

243/1

30 m2

200 TL/Ay

250

2

Başhüyük

Dükkan

149774 Sk.

0/653

20 m2

200 TL/Ay

    250

3

Başhüyük

Lojman

149774 Sk.

0/653

110 m2

350 TL/Ay

400

4

Başhüyük

Fırın

149774 Sk.

0/316

25 m2

250 TL/Ay

300

5

Yukarı

Park ve Büfe

Emek Sk.

422/10

328 m2

350 TL/Ay

400

6

Gözlü

Tarla

Tilki Deresi Mevki

0/1384

13.500 m2

1350 TL/Yıl

 

200

7

Gözlü

Misafirhane

Gazi Mehmet Cd.

0/751

80 m2

200 TL/Ay

250

8

Kadıoğlu

Fırın

Kadıoğlu Cd.

0/2003

60 m2

200 TL/Ay

250

9

Kadıoğlu

Lojman

Kadıoğlu Cd.

0/2003

90 m2

250 TL/Ay

300

10

Çeşmelisebil

Kafeterya

Çeşmelisebil Cd.

0/2988

95 m2

200 TL/Ay

250

11

Çeşmelisebil

2 Oda İş Ofisi

Çeşmelisebil Cd.

0/6341

48 m2

200 TL/Ay

250

12

Çeşmelisebil

İş Ofisi

Çeşmelisebil Cd.

0/2996

130 m2

250 TL/Ay

300

13

Saraç

Depo

Kule Cd.

81/1

869 m2

750 TL/Ay

1000

14

Saraç

Lojman

Kule Cd.

81/1

128 m2

300 TL/Ay

350

 

2. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayönü Belediyesi Mali Hizmet Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz alınabilir. Ayrıca www.sarayonu.bel.tr adresinden şartnameye ulaşılabilir.

3.İhale Sarayönü Belediyesi Toplantı salonunda 18.04.2018 Çarşamba günü Saat:10.00’da Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalenin herhangi bir sebeple yapılamaması durumunda 25.04.2018 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

4. İsteklilerin İhale gün ve saatinde bir dilekçe ile müracaat ederek dilekçede, Türkiye’deki Tebligat adresini belirtmesi ve ayrıca;

a. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi ise Kimlik Fotokopisini, tüzel kişi ise oda belgesi ve imza sirkülerini,

b. İhaleye katılmak isteyen vekil ise, noter onaylı vekaletnamesini,

c. İhaleye iştirak edecekler tarafından her sayfası imzalanmış şartnameyi,

d. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen, teminat yerine geçen belgeyi dilekçe ekine koymaları;

e. İhalede Belediyemize daha önceden hiçbir borcu bulunmadığına dair yazıyı almaları gerekmektedir.

5. İsteklilerin istenilen belgelerle birlikte Sarayönü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

 


SARAYÖNÜ BELEDİYESİ

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ

 

A- İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Sarayönü Belediyesine ait aşağıda liste halinde belirtilen 14 adet Taşınmazın Kiraya verilmesi işidir.

 

Sıra No

Mahallesi

Cinsi

Adres

Ada - Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Batı istasyon

Dükkan

Demirciler Cd.

243/1

30 m2

200 TL/Ay

250

2

Başhüyük

Dükkan

149774 Sk.

0/653

20 m2

200 TL/Ay

    250

3

Başhüyük

Lojman

149774 Sk.

0/653

110 m2

350 TL/Ay

400

4

Başhüyük

Fırın

149774 Sk.

0/316

25 m2

250 TL/Ay

300

5

Yukarı

Park ve Büfe

Emek Sk.

422/10

328 m2

350 TL/Ay

400

6

Gözlü

Tarla

Tilki Deresi Mevki

0/1384

13.500 m2

1350 TL/Yıl

 

200

7

Gözlü

Misafirhane

Gazi Mehmet Cd.

0/751

80 m2

200 TL/Ay

250

8

Kadıoğlu

Fırın

Kadıoğlu Cd.

0/2003

60 m2

200 TL/Ay

250

9

Kadıoğlu

Lojman

Kadıoğlu Cd.

0/2003

90 m2

250 TL/Ay

300

10

Çeşmelisebil

Kafeterya

Çeşmelisebil Cd.

0/2988

95 m2

200 TL/Ay

250

11

Çeşmelisebil

2 Oda İş Ofisi

Çeşmelisebil Cd.

0/6341

48 m2

200 TL/Ay

250

12

Çeşmelisebil

İş Ofisi

Çeşmelisebil Cd.

0/2996

130 m2

250 TL/Ay

300

13

Saraç

Depo

Kule Cd.

81/1

869 m2

750 TL/Ay

1000

14

Saraç

Lojman

Kule Cd.

81/1

128 m2

300 TL/Ay

350

 

           Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları belirtilen Sarayönü Belediyesine ait 14 adet taşınmazlar 3 yıl süre ile kiralanacaktır. (Gözlü Mh. Tilki Deresi Mevki Tarla da aynı şekilde 3 yıl süre ile kiralanabilecektir.)

 

B- İHALENİN ŞEKLİ

İhale ; 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

 

C- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Sarayönü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir.  Ayrıca www.sarayonu.bel.tr adresinden şartnameye ulaşılabilir.

 

D- İHALELERİN. TARİH/SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

1- Tarih/Saati: İhale 18.04.2018 Çarşamba Günü Saat: 10,00

2- Yeri: Sarayönü Belediyesi Toplantı Salonu

3- İhalenin herhangi bir sebeple yapılamaması veya talip çıkmaması halinde, İhale 25.04.2018 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır. 

3- Evrakların Teslim Süresi: İhaleye iştirak edeceklerin aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne en geç 18.04.2018 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İhalenin herhangi bir sebeple yapılamaması veya talip çıkmaması halinde ihale tekrar yapılacak olup, ikinci ihale için istenilen evraklarla 25.04.2018 Çarşamba günü saat:10.00’a kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

E- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Kiraya verilecek Taşınmazlara ait Geçici Teminat Miktarları yukarıda liste halinde belirtilmiştir. Geçici Teminat Miktarı İhaleden önce Sarayönü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne (Tahsilat Servisi) yatırılacaktır.

 

F- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

a)  Tedavüldeki Türk parası

b) Bankalar ve özel kurumların verecekleri süresiz teminat mektupları

 

 G- KİRA SÜRESİ

Sözleşme Kiracı’ya yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren başlar ve süresi 3 yıldır.  

 

H-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin İhale gün ve saatinde bir dilekçe ile müracaat ederek dilekçede, Türkiye’deki Tebligat adresini belirtmesi ve ayrıca;

a- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi ise Kimlik Fotokopisini, tüzel kişi ise oda belgesi ve imza sirkülerini,

b- İhaleye katılmak isteyen vekil ise, noter onaylı vekaletnamesini,

c- Başvuru sahibinin daha önceden belediyemize borcu olmadığına dair yazıyı (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır);

d- İhaleye iştirak edecekler tarafından her sayfası imzalanmış şartnameyi,

e- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen, teminat yerine geçen belgeyi dilekçe ekine koymaları şarttır.

 

I- İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR:

 

1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı kimseler.

2- İhale İlanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik edenler,

 

J- KİRAYA BAŞLAMA TARİHİ

Kiraya başlama tarihi, KİRACI, sözleşmeyi imzaladıktan sonra kendisine yer teslimi yapıldığı tarihtir.

 

K- KİRA BEDELİ

Taşınmazlara ait Kira Muhammen Bedelleri yukarda belirtilmiştir. Kira Bedelleri her Yıl için yıllık TÜFE oranında artırılacaktır.

 

L- ÖDEME ŞEKLİ:

Kiracı, kira bedelini AYLIK olarak ödeyecektir. Sadece Gözlü Mh. Tilki Deresi Mevkiinde bulunan tarla yıllık olarak PEŞİN ödeyecektir.

Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/07/1953 tarihli ve 6783 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Üst Üste 3 Aylık Kira Bedeli ödenmediği takdirde Kiracı uyarılacak uyarılara rağmen kira bedeli yatırılmıyor ise taşınmaz Tahliye edilecektir.

Gözlü Mh. Tilki Deresi Mevkiinde bulunan tarla ihale sonucundan sonra 15 gün içerisinde yıllık olarak ödeyecektir. Ödenmediği takdirde sözleşme yapmamış sayılıp geçici teminatı belediyeye irat olarak kayıt edilecektir. Sözleşme yapıldıktan sonra diğer yılların ödemesi sözleşme yapıldığı aynı tarihin (GÜN ve AY) yılı değiştirilerek 15 gün süre içerisinde ödeyecektir.

 

M- VERGİ RESİM VE HARÇLAR

İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, ihale ve karar ve sözleşme karar damga vergisi, vb. giderler ile su, havagazı, elektrik giderleri, çevre temizlik vergisi, gibi tüm işletme giderleri ile kullanmadan doğacak koruma, bakım ve onarım giderlerinin tamamı ihaleyi kazanan ‘İŞTİRAKÇI’ ya aittir.

 

 

N- KESİN TEMİNAT, SÖZLEŞME YAPILMASI VE YER TESLİMİ

1- İŞTİRAKÇI; onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen 15(onbeş) gün içinde;

a) KESİN TEMİNAT ‘ı yatırmak, (%6 Kesin teminat miktarı toplam ihale bedeli üzerinden verilecektir.)

Kiracı her kira artışında yeni kira miktarına göre teminat miktarını yukarıda belirtilen oranlar nispetinde tamamlamayı kabul ve taahhüt eder. Kesin teminat, sözleşme ve şartname uygun olarak kiracının kiralanan yerleri idareye tesliminden ve tamamen ilişkisinin kesilmesinden sonra geri verilir. Kiracı sözleşme devam ettiği sürece kesin teminatın kira borcuna mahsubunu isteyemez.

b- Kendisine ait VERGİ, RESİM ve HARÇ’larla birlikte damga pulları, noter masrafları vb. giderler yatırmak zorundadır.

İhaleyi kazanan ortak girişim olması halinde ; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile birlikte, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya noterce düzenlenmiş vekaletname ile vekillikleri belirtilen vekiller marifetiyle imzalamak zorundadır.

 

KİRACI yukarıda istenen yükümlülüklerden her hangi birini yerine getirmediği takdirde, Protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 15 (onbeş) gün sonunda ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

 

Yer teslimi; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15(onbeş) gün içinde, Taşınmazlar ile varsa müştemilatlarını da kapsayacak şekilde İDARE’ye ait demirbaşlar, İDARE ve KİRACI tarafından birlikte tespit edilerek bir tutanakla KİRACI’ ya teslim edilecektir. İhale süresi sonunda da İDARE’ ye  ait bütün demirbaş ve malzemeler ile müsaadeli olarak sonradan yapılacak demirbaş ve ilaveler aynen belediyemize teslim edilecektir. Kullanılmayacak hale gelen ve noksan olan malzemeler ve demirbaşları Kiracı tamamlamak mecburiyetindedir. Aksi takdirde teminatı irat kaydedilerek tamamlanır. Teminat kafi gelmediği takdirde bila hüküm %50 cezası ile birlikte kiracıdan tahsil olunur.

 

KİRACI, yer tesliminden sonra İDARE’ye ait tesislerde bulunan elektrik, su telefon vb. aboneliklerini kendi üzerine almak zorundadır.

 

O- GENEL HÜKÜMLER

1- İDARE, ihaleyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre ihale edecek olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu husus ihale kararında gerekçesiyle birlikte belirtilecektir. Komisyonun ihale yapmama kararı kesindir.

2- İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı; karar tarihinden itibaren en geç 15(onbeş) iş gün içinde, ita amiri/ihale Yetkilisince onaylanır veya iptal edilir. İta amiri /ihale Yetkilisince onaylanmayan ihale hükümsüzdür.

3- İhale kararı;  onaylandığı günden itibaren 5 (beş) gün içerisinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresinde postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. (yedinci) gün kararın İŞTİRAKÇI/KİRACI’ya tebliğ tarihi sayılır. İhale kararının yetkilisince iptal edilmesi halinde de, durum aynı şekilde bildirilir.

4- İŞTİRAKÇI/KİRACI, İta Amirince veya İhale yetkilisince onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde; geçici teminatını kesin teminata çevirmek, İDARE ile sözleşme imzalamak zorundadır.

5- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili hükümlerine tabidir.

 

P- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme de düzenlenmiştir.

  1. Yasaklar
  2. Özel Hükümler
  3. Sözleşmenin feshi

 

R- UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİİ

 

Bu şartnamenin ve yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek itilaflar idarenin bulunduğu Sarayönü Mahkemesi ve İcra Daireleri Mahkemelerince ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince çözülecektir.

 

Yukarıda maddeler halinde oluşturulan şartnameyi okudum ve bu şartname hükümlerini aynen yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. ……./……./2018

 

 

  İSTEKLİNİN   :                                                  

 

ADI SOYADI                             :

TELEFON                                  :

TEBLİĞAT ADRESİ                :

TARİH                                         : ……./………../2018

İMZA                                            Haber Fotoğrafları

Yayın Tarihi : 10.04.2018