İHALE İLANLARI

Tarla Kiralama İhalesi

İLAN

 

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

  1. Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları belirtilen 28 Adet taşınmaz hububat ekimi amacıyla kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek, 603 Ada 2 Nolu Parsel 1 yıl, diğer parseller ise 2 yıl süreyle kiraya verilecektir.

2- 

 

Mahalle

Nitelik

Mevkii

Alan (m2)

Ada/Parsel

Muhammen Bedel
(TL/Dekar)

Geçici Teminat

1

BAHÇESARAY

TARLA

KILICAKAYA

12,300.00

0/551

40

100Tl

2

BAHÇESARAY

TARLA

KAYALITEPE

28,650.00

0/695

40

100Tl

3

BAHÇESARAY

TARLA

ALAÇALI

6,982.17

0/877

40

100Tl

4

BAHÇESARAY

TARLA

ALAÇALI

8,404.48

0/899

40

100Tl

5

GÖZLÜ

TARLA

HACI VELİ

5,450.00

0/1141

40

100Tl

6

GÖZLÜ

TARLA

KEPİRYOLU

20,000.00

0/2426

40

100Tl

7

GÖZLÜ

TARLA

KEPİRYOLU

58,950.00

0/2446

40

100Tl

8

GÖZLÜ

TARLA

KAYAAĞILI

10,050.00

0/2895

40

100Tl

9

GÖZLÜ

TARLA

TİLKİ DERESİ

13,500.00

0/1384

150

100Tl

10

GÖZLÜ

TARLA

TAVŞANTEPESİ

37,231.07

0/5709

100

100Tl

11

KARABIYIK

TARLA

KARAÇALI

7,914.00

139/138

50

100Tl

12

KARATEPE

TARLA

-

30,728.00

144/1

50

100Tl

13

KARATEPE

TARLA

-

32,350.00

125/20

50

100Tl

14

KARATEPE

TARLA

-

12,173.00

121/18

50

100Tl

15

KAYIÖREN

TARLA

-

10,000.00

0/3811

40

100Tl

16

KURŞUNLU

TARLA

KALINKAYA

33,600.00

0/1686

40

100Tl

17

KURŞUNLU

TARLA

KALINKAYA

24,960.00

0/2529

40

100Tl

18

KURŞUNLU

TARLA

KALINKAYA

20,000.00

0/2530

40

100Tl

19

LADİK

TARLA

SARAÇALTI

20,300.00

0/6914

50

100Tl

20

YENİCEKAYA

BAHÇE

BAHÇELER

6,900.00

0/1041

160

150Tl

21

YENİCEKAYA

BAHÇE

BAHÇELER

3,000.00

0/1015

160

100Tl

22

YENİCEKAYA

BAHÇE

BAHÇELER

7,750.00

0/1024

160

150Tl

23

YENİCEKAYA

BAHÇE

BAHÇELER

5,900.00

0/1090

160

100Tl

24

YENİCEKAYA

TARLA

AKGEÇİT

24,700.00

0/321

160

150Tl

25

ÖZKENT

TARLA

TEKÇALI

20,800.00

0/857

60

150Tl

26

ÖZKENT

TARLA

TEKÇALI

27,500.00

-

60

150Tl

27

DOĞU İSTASYON

TARLA

YENİÇIKTI-DİKİLİTAŞ

99,946.00

142/33

160

500Tl

28

YUKARI

ARSA

KEMERKÖPRÜ-KEÇİBAŞ-

DEMİRYOLU

750,000.00

603/2

60

1,500Tl

 

3- İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

4- İhale Açık Teklif Usulü ile 31.08.2016 Çarşamba Günü Saat 10.00’ da Belediye Toplantı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalenin herhangi bir sebeple yapılamaması veya talip çıkmaması halinde, İhale 21.09.2016 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır. 

5- Taşınmazların kiralama muhammen bedelleri ve geçici teminatları yukarıda belirtilmiştir.

      Not: 1 Dekar = 1000 m2 dir.

6- İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin İhale gün ve saatinde bir dilekçe ile müracaat ederek dilekçede, Türkiye’deki Tebligat       adresini belirtmesi ve ayrıca;

a- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi ise Kimlik Fotokopisini, tüzel kişi ise oda belgesi ve imza sirkülerini,

b-  İhaleye katılmak isteyen vekil ise, noter onaylı vekaletnamesini,

c-  İhaleye iştirak edecekler tarafından her sayfası imzalanmış şartnameyi,

d-  Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen, teminat yerine geçen belgeyi dilekçe ekine koymaları  şarttır.

7- İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 


Petrol Sahası İhalesi

İLAN

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Tapu Kayıtları belirtilen 1 Adet Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile İhale edilerek satılacaktır.

 

SIRA NO MAHALLE NİTELİK YÜZÖLÇÜM (m2) ADA PARSEL İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 DOĞU İSTASYON İKİ KATLI LOJMAN İKİLİ LOJMAN VE ARSASI 2.600,00 68 11 AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI 850.000,00 TL KDV HARİÇ 25.500,00 TL

 

2-İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri Sarayönü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ücretsiz alınabilir. Ayrıca www.sarayonu.bel.tr adresinden şartnameye ulaşılabilir.

4-İhaleye katılacak isteklilerde aranacak belgeler:3-İhale Sarayönü Belediyesi Toplantı salonunda 13.04.2016 Çarşamba günü Saat:10.00’da Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalenin herhangi bir sebeple yapılamaması durumunda 27.04.2016 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

  1. Dilekçe
  2. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
  3. Tebligata esas Adres Beyanı
  4. Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için)
  5. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak edenler tarafından imzalanmak zorundadır
  6. Geçici Teminat,
  7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Oda Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, Ticaret sicil gazetesi.
  8. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
  9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5-Taşınmaz satış İhalesine katılacakların; yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 13.04.2016 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Sarayönü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

      İlan olunur.