Müdürlükler & Faaliyetleri

  • FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tanımı: Belediyecilikte bakım, onarım, düzenleme gibi saha çalışmalarını kapsayan hizmetlerin bütününün yürütüldüğü en geniş belediyecilik koludur.

 

Faaliyet Alanı: Belediyemizin ve İlçe halkının ihtiyaç duyduğu sosyal, spor eğitim ve kültür hizmet binaları gibi her türlü fiziksel yatırımları gerçekleştirmek ve bu binaların bakım onarım ile hizmetlerin güvenilir ve sağlıklı ortamlarda sürekliliğini sağlamakbirimin asli görevidir. Ayrıca ilçedeki okullara ve diğer kamu kurumlarına bakım onarım desteğinde bulunmak, ilçedeki yolların ve kaldırımların bakım onarımları yağmur suyu giderlerinin yapımı olasıafet durumlarında arama tarama v ekurtarma hizmetlerinin verilmesi, Belediyemiz hizmet araçlarının bakım onarımlarının yapılması ve yaptırılması müdürlüğün diğer faaliyet alanıdır.

 

Mevzuat: Görev ve yetki aldığı bazı kanun ve yönetmelikler

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

4734 ve 4735 sayılı İhaleler ile ilgili Kanunlar

4857 sayılı İş Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

İlgili Bakanlıkların Tebliğ, Genelge ve Diğer Mevzuatları

 

  • ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Tanımı:Belediye sınırları içerisinde, bölgenin düzenini, bölge halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmelikle görevi ve sorumlulukları belirlenen belediyelerin kolluk görevini üstlene belediyecilik koludur.

 

Faaliyet Alanı: Kamu düzenini sağlanması,korunmasıgibi husular da dahil kamu sağlığını tehtit eden hertürlü Ruhsatsız veya Ruhsata aykırı işyerlerini denetlemek ve gerekli işlemleri yapmak asli görevidir. Bunların yanında çevre temizliği nin sağlanması ve denetlenmesi gibi önemli konuların pekçoğu Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte ve diğer belediye birimlerinin hizmet çıktılarının kontrolörlüğünü görev ve faaliyet alanıdır.

 

Mevzuat: Görev ve yetki aldığı bazı kanun ve yönetmelikler

5393 sayılı Belediye Kanunu

11/04/2007 tarihli 26490 sayılı resmi gazete Belediye Zabıta Yönetmeliği

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

5326 sayılı Kabahatler Kanunu

394 sayılı Hafta Tatili Kanunu

381 sayılı Sular Kanunu

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu

3516 sayılı Ölçü Ayarlar Kanunu

3772 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Kanunu

6183 sayılı Amme Alacaklar Kanunu

3194 sayılı İmar Kanunu

775 sayılı Gecekondu Kanunu

İlgili Bakanlıkların Tebliğ, Genelge ve Diğer Mevzuatları